RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Termat e Reference për hartimin e një moduli udhëzimesh qe do t’i paraprinte zhvillimit të Planeve Vendore për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, në zbatim të Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (SKZRF), me kujdesin për të kycur në to, ndjeshmërinë gjinore dhe për grupet e cënueshme.

Titulli i Projekti: Integrimi Gjinor në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore

Agjencia kontraktuese: UN Women Albania

Financ...

02 Dec, 2022
Image

Progres i kufizuar në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike në të gjithë Rajonin e Ballkanit Perëndimor

Komisioni Evropian ka publikuar Paketën e re të Zgjerimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, e cila përfshin raportet e progresit mbi anë...

11 Nov, 2022
Image

Pasojat e Ndryshimeve Klimatike mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë e shteteve të Europës Jug-Lindore

13 Sep, 2022
Image

Nismë e re e Institutit Rajonal të Mjedisit (REI) dhe zyrave të REC, nën ombrellën Evropiane

Drejtorët e zyrave të REC-ut në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë, Mal i Zi, M...

13 Jun, 2022