RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Ajri i ndotur në Elbasan nxit shqetësimin qytetar, por jo të institucioneve monitoruese

Problemet e ndotjes së mjedisit janë të mëdha në të gjithë vendin. Por në raste të tilla kur ka incidi...

29 Jul, 2021
Image

Zhvillimi i Qëndrueshëm të përfshihet në Strategjinë e Arsimit, 2021-2026

Kuadri i dokumenteve strategjike të zhvillimit të vendit është në një proces rinovim thuajse tërësor, pasi përmes tyre Qeveria projekton q...

11 Jun, 2021
Image

Pyetësor për OJF-të mbi Monitorimin e Zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve

Strategjia e Menaxhimit të Integruar të Mbe...

14 May, 2021
Image

GEA thirrje për koncept-ide

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania), me mbështetjen financiare të ‘Global Environment Facility’, GEF zbaton projektin “G...

07 May, 2021