RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Integrimi i perspektivës gjinore në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë

Shqipëria cënohet nga një sërë fatkeqësish natyrore. Rreziqet kryesore që prekin Shqipërinë janë tërmetet, përmbytjet, zjarret në pyje d...

04 Jul, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin e Qëndrueshëm

REC Shqipëri me mbështetjen e Green-AL organizoi në datën 9 Qershor 2023 Forumin e 3-të Kombëtar "Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin ...

09 Jun, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Integrimi Gjinor në Çështjet e Mjedisit

Që të sigurojmë zgjidhje përfshirëse dhe të qëndrueshme në aspektin mjedisor, duhet të kuptojmë shkaqet e pabarazive ndaj aksesit në burime...

23 May, 2023
Image

Forumi Kombëtar për Ndryshimet Klimatike

Ndryshimet Klimatike ishin në fokus të Forumit Kombëtar të Organizatave të Shoqërisë Civile që u mbajt në datën 28 mars 2023. Forumi kishte ...

28 Mar, 2023