Edukim për Zhvillimin e Qëndrueshëm

23 Sep, 2019

REC Albania kontribuon drejtpërsëdrejti në Planin e Veprimit Global të UNESCO-s për Edukimin për Zhvillim të Qëndrueshëm (EZHQ) dhe Strategjinë e UNECE për EZHQ, dhe lehtëson arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB duke ndërtuar kapacitete në lidhje me Agjendën 2030 të OK për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Ne ofrojmë këshillim profesional për vendimmarrësit për politikën arsimore; nxisim dialogun dhe bashkëpunimin ndërkombëtar midis grupeve të ndryshme të interesit; shpërndajmë njohuritë mbi politikat dhe mjetet e EZHQ; zhvillojmë mjete multimediale inovative në formatet online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndërtojmë kapacitetet e grupeve rajonale, kombëtare dhe vendore; dhe lehtësojmë pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.